Monasteries

Clear Creek Fontgombault - Nhà dòng
Clerlande - Nhà dòng 25 Đan Sĩ 18 Hiến sinh giáo dân
Clyde - Nhà dòng 75 Các Sơ 200 Hiến sinh giáo dân
Cobán Blue Cloud - Nhà dòng 13 Đan Sĩ 35 Hiến sinh giáo dân
Cobh - Nhà dòng
Cogon Vigan - Immaculate Heart of Mary - Nhà dòng
Ćokovac - Nhà dòng 5 Đan Sĩ 28 Hiến sinh giáo dân
Colombo Ampitiya - Nhà
Colorado Springs - Nhà dòng 41 Các Sơ 53 Hiến sinh giáo dân
Columbia - Nhà dòng 19 Các Sơ
Conakry - Nhà dòng
Cottonwood - Nhà dòng 51 Các Sơ 60 Hiến sinh giáo dân
Coubaril - Nhà dòng
Covington - Nhà dòng 79 Các Sơ 50 Hiến sinh giáo dân
Coyoacan - Nhà dòng 4 Nữ Đan Sĩ
Craon - Nhà dòng
Croixrault - Nhà dòng 13 Đan Sĩ 5 Hiến sinh giáo dân
Crookston - Nhà dòng 87 Các Sơ
Cuernavaca - Nhà dòng 14 Đan Sĩ 20 Hiến sinh giáo dân
Cuernavaca - Guadalupe México - Cristo Rey - Nhà
Cuernavaca - Hospederia México - Cristo Rey - Nhà
Cuernavaca - La Nopalera México - Cristo Rey - Nhà
Cuixà Montserrat - Nhà 5 Đan Sĩ
Cullman - Nhà 48 Các Sơ 75 Hiến sinh giáo dân
Cunha Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10