Monasteries

Abu Gosh - Sainte Francoise Romaine - Nhà dòng 12 Nữ Đan Sĩ
Alatri - Nhà dòng 29 Nữ Đan Sĩ
Aldea María Luisa - Nhà dòng 10 Nữ Đan Sĩ
Ambositra - Nhà dòng 19 Các Sơ
Ampitiya - Nhà dòng 42 Đan Sĩ
Andechs München - Sankt Bonifaz - Nhà dòng 7 Đan Sĩ
Angers - Notre-Dame du Calvaire - Nhà dòng 6 Nữ Đan Sĩ
Arcadia - Nhà dòng 10 Đan Sĩ 12 Hiến sinh giáo dân
Arnhem - Nhà dòng
Åsebakken - Nhà dòng 3 Nữ Đan Sĩ 5 Hiến sinh giáo dân
Ashram Vijayawada - Nhà dòng 17 Đan Sĩ
Asirvanam - Nhà dòng
Atchison - Saint Scholastica - Nhà dòng 184 Các Sơ 127 Hiến sinh giáo dân
Australia - Nhà dòng 320 Các Sơ
Bakonybél Pannonhalma - Nhà dòng 7 Đan Sĩ 39 Hiến sinh giáo dân
Bardolino Camaldoli - Sacer Eremus - Nhà dòng 8 Đan Sĩ
Bassano Romano - Nhà dòng 20 Đan Sĩ
Bayeux - Nhà dòng
Beech Grove - Nhà dòng 76 Các Sơ
Bellemagny - Nhà dòng 15 Các Sơ
Bethlehem - Nhà dòng 5 Nữ Đan Sĩ
Bhopal - Nhà dòng
Big Sur - Nhà dòng
Biskupów Tyniec - Nhà dòng 8 Đan Sĩ

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10