Monasteries

Davao Digos - Trường nội trú 10 Đan Sĩ
Dijon - Trường nội trú 8 Các Sơ
Kandy - St.Anthony's College Ampitiya - Trường nội trú
Kappadu - Trường nội trú
München - Studienheim Ettal - Trường nội trú 4 Đan Sĩ
Philippines - Good Samaritan - Trường nội trú
Roma - Graecorum Chevetogne - Trường nội trú
Roma - Sant'Anselmo - Trường nội trú
Salzburg - Sankt Benedikt - Trường nội trú
Squinzano Ostuni - Trường nội trú 4 Nữ Đan Sĩ