Monasteries

Arpino - Vùng của Đan Phụ Viện 23 Nữ Đan Sĩ 30 Hiến sinh giáo dân
Cava - Vùng của Đan Phụ Viện 8 Đan Sĩ
Monte Oliveto Maggiore - Vùng của Đan Phụ Viện 30 Đan Sĩ 2 Hiến sinh giáo dân
Montecassino - Vùng của Đan Phụ Viện 15 Đan Sĩ
Montevergine - Vùng của Đan Phụ Viện 13 Đan Sĩ
Pannonhalma - Vùng của Đan Phụ Viện 47 Đan Sĩ 93 Hiến sinh giáo dân