map

Nhà   Brasil

Casa Mision "San Bento"

México - Cristo Rey vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Missionarum Guadalupanarum a Christo Rege (Gua)địa chỉ Casa Mision "San Bento"
Rua Manoel Pereira de Alves s/n
Lagoa Da Confusao To.
Cep 77 493 000
Brasil
Thời giờ khác nhauGMT-03:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +55 (0)63 8641194
số fax +55 (0)63 8641194 (0) (0)