map

Nhà   Ancona

Suore Benedettine di Carità

Roma - Tor de' Schiavi vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum a Caritate (Car)địa chỉ Suore Benedettine di Carità
c/o Chiesa del SS. Saramento
Pz. Kennedy 13
I-60100 Ancona
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 0712070126
mạng "web" http://www.Cyborg.it/benedettine/home.asp
Điện thơ của Webmaster.istbenedettine@tiscali.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất AOI (0) (0)
Những hoạt động mục vụ khácCatechesi, animazione della Liturgia e della preghiera, servizio alla parrocchia, visita agli ammalati ed anziani.