map

Nhà   Ambohitraivo

Soeurs Bénédictines de Charité

Roma - Tor de' Schiavi vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 6 Các Sơ CongregationCongregatio Sororum a Caritate (Car)địa chỉ Soeurs Bénédictines de Charité
Ambohitraivo
B-P- 6041
Ambanidia-Antananarivo 101
Madagascar
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
mạng "web" http://www.Cyborg.it/benedettine/home.asp
địa chỉ điện thơ (e-mail) istbenedettine@tiscali.it
Điện thơ của Webmaster.Benedette@benedettinecarita.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất TNR
Gần thành phố lớn nào nhất Mahitsy
Các Trường học và Học viện da 3 a 15 anni (412) (0)
Việt truyền giáo
Những hoạt động mục vụ khácCatechesi. Formazione umana e religiosa delle giovani.