map

Nhà   Araçoiaba da Serra

Comunidade Santa Cruz

Sorocaba - Santa Escolastica vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Comunidade Santa Cruz
Av. Manoel Vieira,306 / Cx.P.17
18190-000 ARACOIABA DA SERRA- SP
Brasil
Thời giờ khác nhauGMT+00:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +55 15 32811361
số fax +55 15 32216880
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it