map

Nhà   Olinda - Bairro Novo

Colégio Imaculada Coração de Maria

Olinda - Santa Gertrudes vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Colégio Imaculada Coração de Maria
Rua Pereira Simoes, 787- Bairro Novo
53030-060 Olinda / PE
Brasil
Thời giờ khác nhauGMT-03:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +55 81 30870650
số fax +55 81 34391806
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất REC
Gần thành phố lớn nào nhất Recife (0) (0)