map

Nhà   Angeles

Holy Family Academy

Manila - Saint Scholastica's vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Holy Family Academy
Sto. Rosario
St. Angeles City 2009
Filipinas
Thời giờ khác nhauGMT+06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +63 (0)45 6259202
số fax +63 (0)45 8883244
mạng "web" http://www.ssc.edu.ph/mbst/mbst/the%20mla_priory.htm (0) (0)