map

Nhà   Butler

Holy Trinity Monastery

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 8 Đan Sĩ CongregationCongregatio Americano-Casinensis (AmCas)địa chỉ Holy Trinity Monastery
Box 990
134 Trinity Lane
Butler, PA 16003-0990
U.S.A.
Thời giờ khác nhauGMT-06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +1 724 2874461
số fax +1 724 2876160
Điện thơ của Webmaster.roliver@csbsju.edu
số vùng gần sân bay lớn nào nhất PIT
Gần thành phố lớn nào nhất Pittsburgh (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngHoly Trinity