map

Nhà   Moustier-en Fagne

Moines Benedictins Olivetains

Mesnil-Saint-Loup vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 2 Đan Sĩ CongregationCongregatio Montis Oliveti (Oliv)địa chỉ Moines Benedictins Olivetains
Communauté Notre Dame des Prés
Grand'Rue,18
F-59132 Moustier-en-Fagne
France
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +33 03 25404082 (0) (0)