map

Nhà   Buenos Aires

Padres Benedictinos

Luján vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Cono-Sur (Csur)địa chỉ Padres Benedictinos
Villanueva 955
C1426BMA
Buenos Aires
Argentina
Thời giờ khác nhauGMT-03:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +54 (0)11 47711369
Điện thơ của Webmaster.webmaster@monasterio.org.ar
Gần thành phố lớn nào nhất Buenos Aires (0) (0)