map

Congregatio a Bellemagny ab Adoratione Perpetua

f05 - APBelle - Các Sơ

Ngày thành lập Nhà dòng1851
mạng "web" http://www.benediktinerinnen-der-anbetung.de
địa chỉ điện thơ (e-mail) Priorat.Kloster.Neustift@t-online.de

Những Đan viện của Tu Hội

Neustift - Nhà dòng 55 Các Sơ
Bellemagny - Nhà dòng 15 Các Sơ
Dijon - Trường nội trú 8 Các Sơ
Wien - Molitorgasse Wien - Liebhartstalstrasse - Nhà
Fürstenzell Neustift - Nhà
Passau Neustift - Nhà