map

Foederatio Innocentius XI

f03 04 - AP InnXI - Nữ Đan Sĩ

Ngày thành lập Nhà dòng1653

Những Đan viện của Tu Hội

Rumbeke - Nhà dòng
Tegelen - Nhà dòng
Valkenburg - Nhà dòng