map

Nhà   Bangalore - Saint Sylvester

St. Sylvester Monastery

Makkiyad vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Silvestrina (Silv)địa chỉ St. Sylvester Monastery
Vanashram
T. C. Palaya P. O.
Bangalore 560036
Karnataka
India
Thời giờ khác nhauGMT+05:30
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +91 (080) 28474603 +91 (080) 28474501
địa chỉ điện thơ (e-mail) osbmakkiyad@yahoo.co.in
Điện thơ của Webmaster.osbmakkiyad@yahoo.co.in (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngSt. Silvester (26/26)