map

Nhà   Bangalore - Our Lady of Light

Our Lady of Light

Tiruvannamalai vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio "Gratia et Compassio" (GraCom)địa chỉ Our Lady of Light
Anchepalya
Kumbalagodu P.O.
Bangalore 560 074 Karnataka State
India
Thời giờ khác nhauGMT+05:30
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +91 (0)80 8437239
số fax +91 (0)80 8437383 (0) (0)