map

Nhà   Moratuwa

Melville

Brighton - Saint Benedict's vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio "Gratia et Compassio" (GraCom)địa chỉ Melville
56 St. Peter's Road
Moratuwella Moratuwa
Sri Lanka
Thời giờ khác nhauGMT+06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +94 (0)1 647606
số fax +94 (0)1 647606 (0) (0)