map

Nhà   Busia

Grace and Compassion Convent

Brighton - Saint Benedict's vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio "Gratia et Compassio" (GraCom)địa chỉ Grace and Compassion Convent
Mundika
P.O. Box 527
Busia
Kenya
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +254 (0)3362 2428 (0) (0)