map

Nhà   Einsiedeln - Sankt Idda

Ferienhaus St. Idda

Cham vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 3 Các Sơ CongregationFoederatio Olivetana ad Sanctam Crucem (OlivSC)địa chỉ Ferienhaus St. Idda
Erlenbachstrasse 12
CH-8840 Einsiedeln
Schweiz
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +41 (0)55 4121236
Điện thơ của Webmaster.kloster.heiligkreuz.cham@bluewin.ch (0) (0)