map

Nhà   Barreiras

Schwesternhaus

Steinerkirchen vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Immaculati Cordis Mariae (ICMCon)địa chỉ Schwesternhaus
CX. P. 20
CEP 47 800 000 Barreiras, Bahia
Brasil
Thời giờ khác nhauGMT-03:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +55 (0)773611 2985
địa chỉ điện thơ (e-mail) irmasosb@uol.com.br
Điện thơ của Webmaster.benediktinerinnen@dioezese-linz.at (0) (0)