map

Nhà   Muroran

Muroran Monastery

Sapporo vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationFederatio Sancti Benedicti (Ben)địa chỉ Muroran Monastery
No. 63-14, Mizumoto-cho
Muroran, Hokkaido
Japan 050
Nippon
Thời giờ khác nhauGMT+06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +81 (0)143 477525
số fax +81 (0)143 477525
Điện thơ của Webmaster.sisters@saintbede.org (0) (0)