map

Nhà   Betania - Dar Es Salaam

Betania "A" House

Imiliwaha vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sanctae Agnetis (Agnes)địa chỉ Betania "A" House
P.O. Box 1011
Dar Es Salaam
Tanzania
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +255 (0)51 50970
số fax +255 (0)51 150979 (0) (0)