map

Nhà   Emporia

Casa Mison "San Benito"

México - Cristo Rey vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Missionarum Guadalupanarum a Christo Rege (Gua)địa chỉ Casa Mison "San Benito"
St. Catherine's Church
205 S. Lawrence St.
Emporia, KS 66801
U.S.A.
Thời giờ khác nhauGMT-06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +1 316 3421368 (0) (0)