map

Nhà   Nowobielica

Siostry Benedyktynki Samarytanki

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 4 Các Sơ CongregationCongregatio Samaritanarum a Cruce Christi (SamCru)địa chỉ Siostry Benedyktynki Samarytanki
ul. Siewierna 4/1
246013 Homel
Belarus
Thời giờ khác nhauGMT+00:00
địa chỉ điện thơ (e-mail) osbsam@zakon.opoka.org.pl
Điện thơ của Webmaster.osbsam@zakon.opoka.org.pl
Gần thành phố lớn nào nhất Homel
Lễ Thánh Bổn MạngMatki Bożej Bolesnej (15/15)