map

Nhà   Belvedere Ostrense

Suore Benedettine di Carità

Roma - Tor de' Schiavi vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 3 Các Sơ CongregationCongregatio Sororum a Caritate (Car)địa chỉ Suore Benedettine di Carità
Opere Pie Riunite
60030 Belvedere Ostrense (AN)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 073162025
Điện thơ của Webmaster.istbenedettine@tiscali.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất AOI (0) (0)
Những hoạt động mục vụ khácCatechesi