map

Nhà   Befandriana Nord

Soeurs Bénédictines de Charité

Roma - Tor de' Schiavi vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 5 Các Sơ CongregationCongregatio Sororum a Caritate (Car)địa chỉ Soeurs Bénédictines de Charité
Mission Catholique
B.P. 46 Befandriana Nord
Madagascar
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
mạng "web" http://www.Cyborg.it/benedettine/home.asp
Điện thơ của Webmaster.Benedette@benedettinecarita.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất WAI
Gần thành phố lớn nào nhất Antsohihy
Các Trường học và Học viện da 3 a 6 anni (87) (0)
Tĩnh tâm
Việt truyền giáo
Những hoạt động mục vụ khácCura e servizio del Santuario dedicato a "Maria rifugio dei peccatori" benedetto nell'anno 2000, l'unico Santuario della Diocesi di Ambanja.
Catechesi nei villaggi più lontani.