map

Nhà   Antananarivo

Soeurs Bénédictines de Charité

Roma - Tor de' Schiavi vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 8 Các Sơ CongregationCongregatio Sororum a Caritate (Car)địa chỉ Soeurs Bénédictines de Charité
B.P. 6041
Ambanidia-Antananarivo 101
Madagascar
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +26 12022 32929
số fax +26 12022 32929
mạng "web" http://www.Cyborg.it/benedettine/home.asp
Điện thơ của Webmaster.Benedette@benedettinecarita.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất TNR
Gần thành phố lớn nào nhất Antananarivo (0) (0)
Những hoạt động mục vụ khácCatechesi e religione nelle scuole elementari e medie delle vicine Parrocchie