map

Nhà   Andrevorevo

Soeurs Bénédictines de Charité

Roma - Tor de' Schiavi vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 10 Các Sơ CongregationCongregatio Sororum a Caritate (Car)địa chỉ Soeurs Bénédictines de Charité
Mission Catholique Andrevorevo
B.P. 162
Antsohihy
Madagascar
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
mạng "web" http://www.Cyborg.it/benedettine/home.asp
Điện thơ của Webmaster.Benedette@benedettinecarita.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất WAI
Gần thành phố lớn nào nhất Antsohihy
Các Trường học và Học viện da 3 a 10 anni (250) (0)
Việt truyền giáo
Những hoạt động mục vụ khácCatechesi e formazione della donna.