map

Nhà   Olinda - Ouro Preto

FACHO

Olinda - Santa Gertrudes vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ FACHO
Comunidade João XXIII
Rua Ema - Quadra C-7 - Lote 17-Ouro Preto
53370-090 Olinda-PE
Brasil
Thời giờ khác nhauGMT+00:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +55 81 34395115
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất REC
Gần thành phố lớn nào nhất Recife