map

Nhà   Buenos Aires - Epifania

Benedictinas Missioneras

Sorocaba - Santa Escolastica vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Benedictinas Missioneras
Monasterio de la Epifania
Maure 2038
C1436CUL Buenos Aires
Argentina
Thời giờ khác nhauGMT-06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +54 11 47714715
số fax +54 11 47781050
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it
Gần thành phố lớn nào nhất Buenos Aires (0) (0)