map

Nhà   Olinda - Casa Caiada

Centro Social Mizael Montenegro Filho

Olinda - Santa Gertrudes vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Centro Social Mizael Montenegro Filho
Rua Catarina Batista de Alencar, 791
53130-020 Olinda / PE - Casa Caiada
Brasil
Thời giờ khác nhauGMT-03:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +55 81 30616617
số fax +55 81 34310708
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất REC
Gần thành phố lớn nào nhất Recife (0) (0)