map

Nhà   Barbalha

Hospital - Maternidade S. Vicente de Paulo

Olinda - Santa Gertrudes vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Hospital - Maternidade S. Vicente de Paulo
Ave. Cel João Coelho,299
63180-000 Barbalha / CE
Brasil
Thời giờ khác nhauGMT-03:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +55 88 35321022
số fax +55 88 35323315
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it (0) (0)