map

Nhà   Ongha

Missionary Benedictine Sisters

Windhoek Priory - Nubuamis vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
P.O.Box 712
Ohangwena / Owambo
Namibia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +264 65 8017465
số fax +264 65 245480
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it (0) (0)