map

Nhà   Endo

Missionary Benedictine Sisters

Nairobi - Sacred Heart vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
P.O.Box 8409
Eldoret
Kenya
Thời giờ khác nhauGMT+00:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +254 53 21698
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it