map

Nhà   Bacolod

St. Scholastica's Academy

Manila - Saint Scholastica's vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ St. Scholastica's Academy
P.O.Box 142 Brgy. Mandalagan, La Salle Ave.
6100 BACOLOD City
Filipinas
Thời giờ khác nhauGMT+06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +63 (0)34 4348839
số fax +63 (0)34 4339601
mạng "web" http://www.ssc.edu.ph/mbst/mbst/the%20mla_priory.htm (0) (0)