map

Nhà   Bangalore - Gualbert Bhavan

Vallombrosan Benedictine Student House "Gualbert Bhavan"

Montenero vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 2 Đan Sĩ CongregationCongregatio Vallis Umbrosae (Vall)địa chỉ Vallombrosan Benedictine Student House "Gualbert Bhavan"
Thambuchettipalaya
Krishnarajapuram
Bangalore 560036 Karnattaka
India
Thời giờ khác nhauGMT+05:30
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +91 (080) 25618318
địa chỉ điện thơ (e-mail) gualbert@vsnl.net
Điện thơ của Webmaster.info@vallombrosa.it
Gần thành phố lớn nào nhất Bangalore (0) (0)