map

Nhà   Daressalaam

Benedictine Monastery

Hanga vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 2 Đan Sĩ CongregationCongregatio Ottiliensis (Ott)địa chỉ Benedictine Monastery
St. Placidus
P.O. Box 900
Dar es Salaam
Tanzania
Thời giờ khác nhauGMT+02:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +255 (0)222 850402
Điện thơ của Webmaster.jeremias@ottilien.de
Gần thành phố lớn nào nhất Dar es Salaam
Bến cảngDar es Salaam (0) (0)