map

Nhà   Berkeley

New Camaldoli Hermitage

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 28 Đan Sĩ , 500 Hiến sinh giáo dân CongregationCongregatio Camaldulensis (Cam)địa chỉ New Camaldoli Hermitage
Incarnation Monastery
1369 La Loma Avenue
Berkeley
CA 94708
U.S.A.
Thời giờ khác nhauGMT-06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +1 (510) 5480965
số fax +1 (510) 5486601
mạng "web" http://www.contemplation.com/Hermitage/incarnation.html
địa chỉ điện thơ (e-mail) monks@contemplation.com
Điện thơ của Webmaster.RaniCam@aol.com
Gần thành phố lớn nào nhất santa fe (0) (0)
Lễ Thánh Bổn Mạngsan romualdo (19/19)