map

Nhà   Adisham Haputale

St. Benedict's Monastery

Ampitiya vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Silvestrina (Silv)địa chỉ St. Benedict's Monastery
90160 Adisham
Haputale
Sri Lanka
Thời giờ khác nhauGMT+06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +94 057 2268030
địa chỉ điện thơ (e-mail) montefano@yahoo.com
Điện thơ của Webmaster.montefano@yahoo.com (0) (0)