map

Nhà dòng   Abu Gosh - Sainte Francoise Romaine

Monastere Sainte Francoise Romaine

vùng giáo luậtNhà dòng
Đánh tên nhà dòng 12 Nữ Đan Sĩ CongregationCongregatio Montis Oliveti (Oliv)địa chỉ Monastere Sainte Francoise Romaine
Eglise des Croisés
P.O. Box 407
IL-91003 Jerusalem
Israel
Thời giờ khác nhauGMT+02:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +972 02 5343622
số fax +972 02 5336305
địa chỉ điện thơ (e-mail) monbenag@netvision.net.il (0) (0)