map

Nhà   Nyangao

Missionary Benedictine Sisters

Ndanda Priory vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
Convent St. Agnes
P.O.Box 1002
Nyangao / LINDI
Tanzania
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it (0) (0)