map

Vùng của Đan Phụ Viện   Cava

Badia Ss.ma Trinità

vùng giáo luậtVùng của Đan Phụ Viện
Đánh tên nhà dòng 8 Đan Sĩ CongregationProvincia Italica (Subl it)địa chỉ Badia Ss.ma Trinità
I-84010 Badia di Cava (SA)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 089 463922
số fax +39 089 468588
mạng "web" http://www.badiadicava.it
Điện thơ của Webmaster.rota.osb@gmail.com
số vùng gần sân bay lớn nào nhất Napol
Gần thành phố lớn nào nhất Salerno
Cava dei Tirreni (SA)
Bến cảngNapoli
Xe điệnCava dei Tirreni
Đi raCava dei Tirreni (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngSant'Alferio (12/12)