map

Nhà   Bong Pyeong

Missionary Benedictine Sisters

Seoul - Saint Gertrude vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
San1,Changdong1-ri,BongPyung,PyungChang-Kun,Gangwon-do 232-925
South Korea
Thời giờ khác nhauGMT+09:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +82 33 3360791
mạng "web" http://www.benedict.or.kr