map

Nhà   Eldoret - St. Benedict's Convent

Missionary Benedictine Sisters

Nairobi - Sacred Heart vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
St. Benedict's Convent
P.O.Box 8409
Eldoret
Kenya
Thời giờ khác nhauGMT+00:00 00253532033307
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it