map

Congregatio Sanctae Gertrudis

f17 - GertCon - Các Sơ

Ngày thành lập Nhà dòng1911

Những Đan viện của Tu Hội

Napoli - Nhà dòng
Lecce - Santa Geltrude Napoli - Nhà
Napoli - Torre Del Greco Napoli - Nhà
Perugia - Santa Geltrude Napoli - Nhà
Salerno Napoli - Nhà