map

Congregatio Sororum a Caritate

f16 - Car - Các Sơ

Ngày thành lập Nhà dòng1908
mạng "web" http://www.Cyborg.it/benedettine/home.asp
địa chỉ điện thơ (e-mail) istbenedettine@tiscali.it

Những Đan viện của Tu Hội

Roma - Tor de' Schiavi - Nhà dòng 28 Các Sơ
Ambohitraivo Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 6 Các Sơ
Ancona Roma - Tor de' Schiavi - Nhà
Andrevorevo Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 10 Các Sơ
Antananarivo Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 8 Các Sơ
Befandriana Nord Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 5 Các Sơ
Belvedere Ostrense Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 3 Các Sơ
Bolzano Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 4 Các Sơ
Milano - Carità Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 4 Các Sơ
Pietraquaria di Avezzano Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 4 Các Sơ
Praglia - Carità Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 4 Các Sơ
Rieti Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 7 Các Sơ
Roma - Torre Argentina Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 6 Các Sơ
Santa Marinella - Casa Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 8 Các Sơ
Santa Marinella - Scuola Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 8 Các Sơ
Scai di Amatrice Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 5 Các Sơ
Sighetul Marmatiei - Strada Mihai Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 5 Các Sơ
Sighetul Marmatiei - Strada Pintea Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 2 Các Sơ
Solferino Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 5 Các Sơ