map

Foederatio Neerlandica

f03 06 - AP neerl - Nữ Đan Sĩ

Ngày thành lập Nhà dòng1653

Những Đan viện của Tu Hội

Someren - Nhà dòng
Arnhem - Nhà dòng
De Teterringen - Nhà dòng
Oss - Nhà dòng