map

Congregatio Samaritanarum a Cruce Christi

f25 - SamCru - Các Sơ

Ngày thành lập Nhà dòng1926
mạng "web" http://www.samarytankiosb.pl
địa chỉ điện thơ (e-mail) osbsam@zakon.opoka.org.pl

Những Đan viện của Tu Hội

Niegów-Samaria - Nhà 27 Các Sơ
Koscielisko Niegów-Samaria - Nhà 2 Các Sơ
Moryn Niegów-Samaria - Nhà 6 Các Sơ
Parchowo Niegów-Samaria - Nhà 5 Các Sơ
Pruszkow - Szkolna - Nhà 6 Các Sơ
Pruszkow - Zbikowska - Nhà 21 Các Sơ
Roma - San Sebastianello - Nhà 3 Các Sơ
Warszawa - Kaweczynska - Nhà 2 Các Sơ
Bielawki - Nhà 13 Các Sơ
Nowobielica - Nhà 4 Các Sơ
Czestochowa - Nhà 5 Các Sơ
Gaj-Fiszor - Nhà 19 Các Sơ
Karwowo - Nhà 3 Các Sơ
Gaj-Fiszor 2 - Nhà 12 Các Sơ