map

Foederatio Calestinarum

f50 - Cael - Nữ Đan Sĩ

Ngày thành lập Nhà dòng0

Những Đan viện của Tu Hội

Castel Ritaldi - Nhà dòng
Quezon City - Oasis Castel Ritaldi - Nhà
Castellana Grotte - Nhà dòng
L'Aquila - Đan Phụ Viện 10 Nữ Đan Sĩ
Bimbo L'Aquila - Nhà